OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO PRODEJ ZBOŽÍ NA E-SHOPU

společnosti Trackito Technology Czech Republic, s.r.o.,

IČ: 041 79 951, se sídlem Hudcova 533/78c, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 88594 (dále jen „Společnost“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) Společnosti upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a/nebo v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „Kupní smlouva“) uzavíranou mezi Společností a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“, přičemž pro potřeby těchto OP budou Společnost a Kupující označovány společně jako „Smluvní strany“, resp. individuálně dle kontextu jako „Smluvní strana“) prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) Společnosti. Internetový obchod je Společností provozován na internetové adrese shop.trackitotech.com, a to prostřednictvím webových stránek (dále jen „Webové stránky“). OP dále upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání Webových stránek Společnosti a další související právní vztahy.

1.2. Není-li Kupující spotřebitelem (např. když jedná se o právnickou osobu či podnikatele), upravují vztahy mezi Společností a takovou osobou zvláštní ustanovení čl. 10 OP.

1.3. Uzavřením Kupní smlouvy postupem dle těchto OP Smluvní strany projevují svoji vůli být vázány pravidly stanovenými v těchto OP. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Ujednání v Kupní smlouvě, která jsou odchylná od ujednání v OP, mají před ujednáními v OP přednost.

1.5. Znění OP může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

1.6. V případě potřeby či jakýchkoliv dotazů ohledně nakupování na Webových stránkách Společnosti je možné se obrátit na Společnost na telefonním čísle 777 163 977, a to každý pracovní den od 9 do 16 hodin, nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na její e-mailovou adresu eshop@trackitotech.com.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku na webových stránkách),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).


2.2. Před zasláním objednávky Společnosti Kupující může zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Údaje uvedené v Objednávce jsou Společností považovány za správné. Společnost neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednávky Kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „e-mailová adresa Kupujícího“).

2.3. Společnost je oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (způsobu, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky).

2.4. Smluvní vztah mezi Společností a Kupujícím vzniká doručením akceptace – tzn. potvrzením Objednávky, které je Společností zasláno Kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovou adresu Kupujícího.

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.6. Prezentace zboží umístěná na Webových stránkách je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.7. Webové stránky obsahují seznam zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a nákladů za navrácení zboží Kupujícím, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny nabízeného zboží jsou vedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, přičemž ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Ceny zboží uvedené na Webových stránkách se mohou lišit od cen, jež jsou uvedeny v kamenných provozovnách Společnosti. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.8. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na Webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Bude-li zboží zasíláno mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, sdělí Společnost Kupujícímu náklady na dopravu individuálně před uzavřením Kupní smlouvy.

3. C ENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Společnosti následujícími způsoby:

• v hotovosti v provozovně Společnosti na adrese uvedené v e-mailu potvrzujícím Objednávku,

v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce,

bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay, ve které je možné platbu realizovat následovně:

- platební kartou,
- bankovním převodem

3.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Společnosti také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Informace o nákladech na dodání k dispozici zde.

3.3. Společnost nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, avšak v případě, kdy s ohledem na výběr způsobu platby z technických důvodů nastane situace, že k platbě dojde dříve než k uzavření Kupní smlouvy, v takovém případě se platba považuje za zálohu na kupní cenu zboží dle Kupní smlouvy.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány GoPay uhradí Kupující kupní cenu bezprostředně po odeslání Objednávky.

3.6. Společnost není povinna odeslat Kupujícímu zboží před uhrazením celé kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Společnost ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad bude předán Kupujícímu při dodání zboží nebo zaslán elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři na Webových stránkách.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Společnosti odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Společností. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Společnosti či na adresu e-mailovou adresu Společnosti eshop@trackitotech.com.

4.2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.1. OP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Společnosti vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Společnosti. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Společnosti.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. OP vrátí Společnost peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Společnost od Kupujícího přijala. Společnost je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

4.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.5. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Společnost oprávněna kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Společnost Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Zboží může být dle volby Kupujícího buď doručeno na místo jím určené, nebo bude připraveno k vyzvednutí v provozovně Společnosti na adrese Prosecká 54/77, 190 00 Praha.

5.2. Je-li Společnost podle Kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při jeho dodání.

5.3. Společnost dodá zboží Kupujícímu nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky a v případě bezhotovostní platby od úhrady celé kupní ceny dle čl. 3.5. OP, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

5.4. Je-li Kupující podle Kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně Společnosti, přičemž zboží nepřevezme do čtrnácti (14) dnů od výzvy Společnosti k odběru zboží nebo jiné lhůtě smluvené se Společností, Kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží překontrolovat společně s dopravcem neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. V případě shledání rozsáhlého poškození obalu je Kupující oprávněn zásilku od přepravce nepřevzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.7. Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Společnosti, jsou-li Společností vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

6.1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Společnost odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Společnost odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal: • má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Společnost nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Společnost uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 OP výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců (24) od jeho převzetí. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (tj. takovým porušením/vadou povinnosti, o němž by Společnost již při uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že Kupující by Kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení/vadu, předvídal), má Kupující právo na: • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

odstranění vady opravou zboží,

přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

vrácení kupní ceny na základě odstoupení od Kupní smlouvy.

6.5. Kupující sdělí Společnosti, jaké právo dle čl. 6.4. OP si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Společnosti; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

6.6. Pokud je vada nepodstatným porušením smlouvy, nebo pokud Kupující nezvolí právo včas, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.8. Společnost, resp. určený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.9. Nepřevezme-li si Kupující reklamované zboží ve sjednaném termínu je Společnost oprávněna požadovat po Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 1 % z prodejní ceny zboží za každý den prodlení.

6.10. Práva Kupujícího z vadného plnění, popř. ze záruky za jakost (byla-li stanovena) uplatní Kupující v provozovně Společnosti na adrese Prosecká 54/77, 190 00 Praha.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží uhrazením celé kupní ceny zboží.

7.2. Společnost není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Společnost prostřednictvím e-mailové adresy eshop@trackitotech.com. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Společnost na elektronickou adresu Kupujícího.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

7.5. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.6. Společnost je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Prohlašujeme, že všechny osobní údaje, které jsou nám poskytnuté, zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Správce osobních údajů

Jsme společnost Trackito Technology Czech Republic, s.r.o., se sídlem Hudcova 533/78c, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 04179951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88594, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se o údaje poskytnuté při komunikaci s námi a při realizaci objednávky (e-mail, jméno, příjmení, bydliště, případně fakturační údaje). Tyto údaje využíváme pro úspěšné vyřízení objednávky (potvrzení objednávky, uzavření smlouvy, zaslání souvisejících dokumentů a doručení objednávky) a pro plnění kupní smlouvy.

Pokud nám poskytujete osobní údaje a jste mladší 16 let, jste povinni zajistit souhlas vašeho zákonného zástupce a získaný souhlas vyjádřit zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v případě objednávky; případně může být rodičovský souhlas vyjádřen jiným prokazatelným způsobem.

Pokud se na nás obrátíte telefonicky nebo nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.

V souladu s těmito podmínkami ochrany osobních údajů se zavazujete uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu nás informovat o jakékoliv změně svých osobních údajů.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies, a to pro účely zkvalitňování provozu našich internetových stránek.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

- Realizace objednávek

- Péče o zákazníky: pro zařazení do databáze zákazníků nebo pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem či problémem, musíme k jeho zodpovězení či vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

- Marketingová činnost: zejména e-mail marketing a marketingové soutěže. E-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit.

- Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků. Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

 

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Většinu vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu. Pokud nám odmítnete poskytnout potřebné osobní údaje, nemůžeme s vámi uzavřít smlouvu dle obchodních podmínek. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně poskytli zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje registrační, fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah a informace. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies..

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo oznámením této skutečnosti na kontaktní e-mail uvedený na našich webových stránkách.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím správce osobních údajů a jím pověřených osob, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Dále mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny dopravcům zboží. Dále zpracováváme osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Třetím osobám mohou být osobní údaje zpřístupněny, pouze jsou-li k tomu oprávněny dle právních předpisů. Jiným subjektům osobní údaje předávány nejsou. Osobní údaje jsou ukládány na našich serverech.

Mezi naše zpracovatele patří:

- Google, Inc.: využíváme jej jako zprostředkovatele e-mailové komunikace (https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs)

- EVici webdesign s.r.o.: je licenčním provozovatelem našeho e-shopu s výrobky (http://guide.upgates.com/a/ochrana-osobnich-udaju)

- GOPAY s.r.o.: tuto platební bránu využíváme jako zprostředkovatele vašich plateb na e-shopu (https://gopay.com/cs/index.html)

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání účinnosti Smlouvy a dále po dobu nejdéle 10 let, případně po dobu delší, je-li v daném případě odůvodněna právními předpisy. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému jste nám udělili souhlas (např. zasílání obchodních sdělení), budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Profilování

Profilování využíváme jako informační nástroj pro zjištění chování návštěvníka na našich webových stránkách v rámci služby Google Analytics, a využíváme jej zlepšení našich služeb.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným a pečlivě kontrolovaným přístupem.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat, jako např. faktury či dobropisy)

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů, včetně přímého marketingu. V případě, že nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ukončíme na základě vaší námitky zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

- Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

- Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

- Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

- Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

- Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

- Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Pokud chcete požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo své osobní údaje doplnit, upravit, opravit, přenést či vymazat, kontaktujte nás na e-mail info@trackitotech.com, popřípadě můžete požadavek sami provést ve vaší administraci, pokud to umožňuje.

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud tyto situace budete řešit nejprve s námi.

Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi a poučením dle tohoto článku OP.

9. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

9.1. Společnost může na Webových stránkách používat technologii „cookies“, a to za účelem shromažďování, zpracovávání a třídění informací o používání Webových stránek.

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

10.1. Není-li Kupující spotřebitelem:

(i) nepoužijí se ustanovení čl. 4., čl. 6.2. až čl. 6.8., čl. 7.4. a čl. 7.5. OP,

(ii) je Společnost v případě vzniku škody z důvodu na straně Společnosti povinna uhradit Kupujícímu škodu maximálně do výše ceny za zakoupené zboží bez DPH,

(iii) neodpovídá Společnost za jakoukoli škodu vzniklou třetím osobám na základě Kupní smlouvy či v souvislosti s ní.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 11.1. Pokud závazkový vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, Smluvní strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z donucujících ustanovení obecně závazných právních předpisů.

11.2. Ukáže-li se některé ustanovení Kupní smlouvy nebo OP neplatné nebo zdánlivé, zůstávají ostatní ustanovení Kupní smlouvy nebo OP platná a účinná. Namísto neplatného či zdánlivého ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících tuto otázku vzájemného vztahu Smluvních stran. Smluvní strany se v takovém případě zároveň zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru nahrazovaného ustanovení.

11.3. Kupní smlouva ani práva vzniklá z Kupní smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

11.4. Změny a doplňky Kupní smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

11.5. Kupní smlouva včetně OP je archivována Společností v elektronické podobě a není přístupná.

11.6. Přílohu OP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

11.7. Kontaktní údaje Společnosti: Trackito Technology Czech Republic, s.r.o., Hudcova 533/78c, Medlánky, 612 00 Brno, e-mail: eshop@trackitotech.com, telefon: 774 802 809.

V Brně dne 25.5.2018